Zapraszamy do Miasta Inspiracji!

28 maja 2015 r. W Lublinie odbędzie się premierowa edycja Lublin Creative IT. Głównym założeniem wydarzenia, łączącego w sobie targi i konferencję, jest zintegrowanie technologicznych i kreatywnych specjalizacji Lublina, a także stworzenie platformy kontaktu uczelni kształcących przyszłe kadry informatyczne z przedsiębiorcami tworzącymi miejsca pracy i odbiorcami produktów i usług informatycznych. Tematem wiodącym targów będzie promocja rozwoju inteligentnych specjalizacji Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT/ ICT – zastoso wania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w obszarze kultury, komunikacji, marketingu oraz rozrywki i turystyki. Targi i konferencja umożliwią prezentację dotychczasowych osiągnięć lubelskiego środowiska IT i skonfrontowanie go ze światowymi trendami w tym obszarze, a także dyskusję o przyszłych kierunkach rozwoju branży. Z przeprowadzonych badań wynika, że z jednej strony Lublin jest ważnym ośrodkiem kształcenia kadr informatycznych, z drugiej Lublin – Miasto Inspiracji – od lat kształtuje swój wizerunek w oparciu o sukcesy i bogatą ofertę w dziedzinie kultury. Połączenie tych cech szczególnych daje szansę na wykreowanie unikalnej specjalizacji miasta i regionu.

Chip 06/2015 s. 18